Šta je Distinkcija?

  Šta je distinkcija? Kada se ovaj pojam koristi i koja je njegova historija. Na sva ova pitanja odgovaramo u današnjem tekstu.

  Distinkcija je pojam latinskog porijekla, nastao od latinske riječi distinctio, koja se prevodi kao: razlikovanje, razlika, a sam pojam podrazumijeva tačno razlikovanje pojmova. Termin distinkcije se uglavnom koristi u oblasti filozofije, i pored toga što distinkcija predstavlja tačno razlikovanje pojmova, ona predstavlja i razlikovanje pojedinih osobina predmeta ili bića, kao i proces zapažanja razlika između određenih predmeta i pojava.

  Šta je Distinkcija
  Šta je Distinkcija

  Podjela distinkcije

  Distinkcija se dijeli na; numeričku distinkciju i kvalitativnu distinkciju.

  Kod numeričke distinkcije, određena stvar se razlikuje prema broju, a kod kvalitativne distinkcije, stvari se razlikuju po važnim osobinama koje posjeduju. Također, distinkcija predstavlja i neku vrstu isticanja, odnosno nečiju odluku, otmjenost, ugled ili položaj određene osobe. Ako se za neku osobu kaže daje distinktivna, to znači da je ona individualna, različita u odnosu na druge.

  Šta je Distinkcija
  Šta je Distinkcija

  Filozofija distinkciju definiše kao pravilno prepoznavanje i razlikovanje pojedinih elemenata filozofskih problema. Politika distinkciju više naglašava, od filozofije. Lingvistika također ima svoja distinktivna obilježja. Naime, ta obilježja predstavljaju glasovne promjene pomoću kojih se razlikuju fonemi (zvučno od bezvučnog i slično).

  Sinonimi za pojam distinkcije su sljedeći: razdvajanje, neslaganje, nepodudarnost, neujednačenost, heterogenost, nesličnost, diferenciranost, razlučivanje, odvajanje, nesklad, disparitet i sl.

  Nadamo se da vam je sada jasnije šta je distinkcija i nadamo se da će vam ovo znanje biti korisno.